UMK

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Biuletyn Informacji Publicznej
archiwum.bip.umk.pl


BIP - www.bip.gov.pl
Uczelnia
Informacje ogólne
Historia
Wykaz kierunków
Rekrutacja
Sprawozdanie JM Rektora za 2015 rok
Władze
JM Rektor
Prorektorzy
Senat
Kanclerz i Jego Zastępcy
Wydziały
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Wydział Chemii
Wydział Filologiczny
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Wydział Humanistyczny
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Wydział Nauk Historycznych
Wydział Nauk o Ziemi
Wydział Nauk Pedagogicznych
Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Sztuk Pięknych
Wydział Teologiczny
Collegium Medicum
Wydział Lekarski
Wydział Farmaceutyczny
Wydział Nauk o Zdrowiu
Inne Jednostki
Jednostki Ogólnouczelniane
Jednostki Międzywydziałowe
Centra Uniwersyteckie i Inne Jednostki Organizacyjne
Inne Jednostki Collegium Medicum
Administracja Uczelni
Administracja w Toruniu
Administracja w Bydgoszczy
Zamówienia Publiczne
Sprawozdania z posiedzeń Senatu
Kontrola zarządcza
Prawo
Ogłoszenia
Serwis
Historia

Idea utworzenia uniwersytetu na ziemiach Pomorza Nadwiślańskiego zrodziła się w XIV wieku. Dawne są również tradycje naukowe samego Torunia; sięgają odrodzenia, kiedy powstało Gimnazjum Akademickie, w którym kształciła się młodzież z różnych regionów Polski i z zagranicy. Jednakże wszystkie próby utworzenia szkoły wyższej kończyły się niepowodzeniem. Dopiero starania podjęte wiosną 1945 r., wsparte następnie przez profesorów ze zlikwidowanego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie oraz Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, a także z uczelni w Krakowie, Warszawie i Poznaniu, doprowadziły do uzyskania decyzji centralnych władz państwowych, na mocy której z dniem 24 sierpnia 1945 roku został utworzony Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu jako uczelnia o dwóch wydziałach: Humanistycznym i Matematyczno-Przyrodniczym. W listopadzie tegoż roku utworzono Wydział Prawno-Ekonomiczny, a w styczniu 1946 roku Wydział Sztuk Pięknych.

Struktura czterowydziałowa przetrwała do 1951 r., kiedy nastąpił podział Wydziału Matematyczno-Przyrodniczy na dwa wydziały: Biologii i Nauk o Ziemi oraz Matematyki, Fizyki i Chemii. W roku 1950 Wydział Prawno-Ekonomiczny został przekształcony w Wydział Prawa, a w roku 1969 – w Wydział Prawa i Administracji. W 1968 roku powstał Instytut Ekonomiczny, który w 1976 roku został przekształcony w Wydział Nauk Ekonomicznych, zaś w roku 1993 w Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

We wrześniu 1993 r. zostały utworzone cztery nowe wydziały: Chemii, Fizyki i Astronomii, Matematyki i Informatyki (na bazie Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii) oraz Nauk Historycznych (po wydzieleniu z Wydziału Humanistycznego Instytutu Historii i Archiwistyki oraz Instytutu Archeologii i Etnologii).

W roku 1999 powstał Wydział Filologiczny (po wydzieleniu z Wydziału Humanistycznego Instytutów Filologii: Polskiej i Słowiańskiej, Katedr Filologii: Angielskiej, Romańskiej, Germańskiej i Klasycznej oraz Zakładu Italianistyki).

W roku 2001 Wydział Fizyki i Astronomii został przekształcony w Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. W tymże roku powstał nowy, jedenasty w strukturze organizacyjnej UMK – Wydział Teologiczny.

W związku z uchwaleniem przez Sejm RP ustawy z dnia 9 listopada 2004 r. o włączeniu Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Dz. U. Nr 241, poz. 2414), Uczelnia nasza od dnia 24 listopada 2004 r. powiększyła swoja podstawową strukturę organizacyjną o trzy następujące wydziały: Lekarski, Farmaceutyczny oraz Nauk o Zdrowiu. Te wydziały tworzą Collegium Medicum, a siedzibę swoją będą miały w Bydgoszczy.

Z dniem 1 września 2007 r. na bazie Instytutu Pedagogiki – jednostki Wydziału Humanistycznego – został utworzony kolejny wydział – Wydział Nauk Pedagogicznych.

Na podstawie uchwały Senatu UMK z dnia 25 września 2007 r. w sprawie połączenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Poradni Zdrowia Psychicznego dla Studentów w Bydgoszczy z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej – Wojewódzkim Szpitalem im. Jana Biziela w Bydgoszczy, jak również porozumienia zawartego w dniu 31 grudnia 2007 r. pomiędzy Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Rektorem UMK rozpoczął działalność Szpital Uniwersytecki nr 2 im. Jana Biziela w Bydgoszczy, dla którego organem założycielskim jest Uniwersytet. Pierwszym Szpitalem Uniwersyteckim – od chwili włączenia Akademii Medycznej w Bydgoszczy do UMK – jest Szpital Uniwersytecki nr 1 im. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.

Senat UMK w dniu 31 marca 2009 r. przyjął uchwałę o utworzeniu kolejnego, szesnastego wydziału – Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych. Wydział ten powstał na bazie dotychczasowego Instytutu Politologii będącego w strukturze Wydziału Humanistycznego oraz Instytutu Stosunków Międzynarodowych będącego w strukturze Wydziału Nauk Historycznych. Rozpocznie on działalność 1 września 2009 r.

Toruń, dnia 1 lipca 2009 r.

 

Autor: Agnieszka Janik
Poprzednia wersja dokumentu
Ostatnia modyfikacja: 01-07-2009 13:13

Strona UMK | Strona główna BIP | Sprawdź status sprawy | Statystyka odwiedzin

Liczba odwiedzin na stronie głównej: 691 (pełna statystyka)